Äijih

Ollâ, juovviis já páhtáás suálui stiärgáá čääsist. Suolluu nubbe peeli lii ciägus, nubbe njuáidusub. Suolluu alne šaddeh uánihis muorah, alme lii polvii já tevkkâd.

Aanaarjäävrist, suullân 11 kilomeetterid Aanaar siijdâst nuorttii tavenuortâs, lii Äijih. Suálui lii suámálii hámásâš, terkkii já kiäđgáá já paijeel 30 meetter alosâžžân uáinoo kuhás jyehi kuávlun. Äijihsuálui lii tobdosumos sämmilij pase päikki Suomâst. Tobbeen láá olášuttum ritualeh ihečuođij ääigi.

Vuossâmuid miärkkumijd Äijihsuolluu uhrekuovđâšmist miärhui 1800-lovo aalgâst pappâ já Säämi totkee Jacob Fellman. Fellman čaalij, et tutkâmušmađhijnis iivij 1825 já 1826 ääigi Äijihsuollui sun kaavnâi kuovđâšm, mon njäälmist lâi stuorrâ leeji poccuučuárvih. Uási čoorvijn lijjii siäilum nuuvt pyereest, et Fellman oskoi, et uhredmeh lijjii jotkum 1700-lovo räi.

Kreeta Knossos paalaac kävnen tobdosin šoddâm brittilâš arkeolog Arthur Evans eelij Äijihsuollust mottoom peeivi keessiv 1873. Sun raportistij, et lâi kavnâm suolluu aalaa alda kuovđâšm, mon lättee lâi tievâ taavtijn já mon njäälmi peht lijjii asâttum poccuučuárvih peliriggee háámán. Neljilov ihheed määđhis maŋa Evans muštâlij, et lâi uáinám kuovđâšmist meid ulmuu, kuobžâ, kuumpi já keeđhi taavtijd. Totkeeh láá annaam tiäđu epivisesin, tondiet ko majebijn tutkâmušâin iä lah kavnum ulmui iäge mainâšum ellei täävtih. Evans kaavnâi kuovđâšmist meid siilbâst rahtum, filigranhervâttum nisonij kiäđáášriäggá, magareh iä lah kevttum Suomâst tâi eres saajeestkin Tave-enâmijn. Lii tiäđust, et tagareh čiiŋah kiävttojii 1200-lovvoost Ruošâ Kama- já Vytšegdajuuvâ kuávlust, kost kiäđáášriegis lii ušom šoddâm lonottemkäävpi čuávumuššân Anarân. Evans tuálvui kiäđáášriäggá fárustis Englandân Oxford Ashmolean Museumân, mut ivveest 1999 ovdâskulij tot lii lamaš čäittimnáál Sämimuseo Siidast, kost tot lii kuhesáigásávt luoihâttâssân.

Arkeologisâš tutkâmuš 1900- já 2000-lovoin

Anarist šoddâm Ilmari Toivo Immanuel Itkonen olášuttijn arkeologisijd já etnologisijd tutkâmušâid Anarist iivij 1910-12 ääigi. Suoi kavnáin Äijihsuollust poccui čoorvijd, čiđđâlum muorâpittáid já uásild puállám pessipittáid. Ive 1953 totkeeh Erkki Itkonen, Jouko HautalaMatti Hako, kejâdii suolluu páihálii uáppá iššijn já taiđii Fellman kuvvim miäldásii kuovđâšm kuuvl, mut čuárvih tâi eres tuođâštusah oskolduvlijn ritualijn iä innig kavnum. Čuávuváá tove Äijihsuollust kuáivui Anja Sarvas ive 1968. Ton tove totkeeh pieijii naavcâid Äijihsuolluu maadâviestâr uási källeeluoddânmân, mast kávnojii ellei täävtih, čuárvih já päänih.

Majemuuh arkeologisiih tutkâmušah Äijihjäävrist olášuttojii ive 2006. Ton tove totkeeh halijdii kavnâđ oovdeb arkeologisij tutkâmušâi soojijd já čielgiđ, et lijjii-uv suollust innig meerhah uhredmist. Sij tutkii puoh suolluu keđgiloomijd, kuovđâšmijd já källeeluoddânmijd, já meerhah uhredmist kávnojii suullân love keđgiluámist, main puohâin totkeeh tohhii iskoskuáivumijd. Sij iskâdii tiebbin tääbbin meid suolluu eres oosijn-uv, mut tobbeen ij kavnum eres ko 1900-lovo šlaantih.

Kavnum tävirijn iänááš lijjii ellei täävtih, päänih já čuárvih, maid tutkâmjuávhu osteolog analysistij jo suollust. Tähtimaterialist lijjii kavnâmist kode/poccuu, kaaicâ/saavzâ, čuuvčá/hurečuuvčá já tärhibeht miäruštâlhánnáá njomâtteijei já luudij täävtih. Täävtih hävdiduvvojii maasâd kavnâmsajasis, já tuše mottoom tähti valdui vuárkán jotkâtutkâmušâi várás. Taavtijd maaccâtmáin totkeeh halijdii kunnijâttiđ sämmilij pase pääihi. Tavttijd tohhum radiočiđđâäigimiäruštâlmij vuáđuld ulmuuh láá uhredâm Äijihsuollust 1300-lovvoost 1600-lovo räi. Suollust kávnojii meiddei Vasili Shuiski 1600-lovo aalgâst teddilittem silbâkopeekka já veškipeeldi pittá.

Ive 2006 arkeologisiih kuáivumeh čäittih, et ritualeh toimâttuvvojii iänááš Äijihsuolluu maadâviestâr uásist viestârân lyeštee teermist, siämmáá saajeest, mast meid ovdeláá lijjii tiiŋgah kavnum. Kode/poccuu taavtij, čoorvij já paanij stuorrâ meeri kovvee ellee tehálii uási sämikulttuurist. Kodde lâi tehálumos pivdoellee, já maŋeláá poccuu uási pelilojes päikkiellen šoodâi merhâšitten. Amnâstuv vuáđuld uhren láá tuhhim sehe ores- já niŋálâspoccuuh já meid nuorâ ohtâgâsah. Ellein iä ušom lah uhredum puoh pierguumus já tivrâsumos uásih. Kavnum čoorvijn lijjii ennuv stuorrânijbeest tâi eres pastelis nijbeest šoddâm luodah, moh iä oinum eres taavtijn. Nubben enâmustáá tähtiamnâstuvâst lijjii saavzâ/kaaicâ täävtih já päänih. Saavzâi tolâmist Aanaar kuávlust tuon ääigi ij lah tiätu, mut lii tietimist, et tot lâi tijpâlâš Vaarjâg kuávlust, kuus anarâšâin lijjii aldaaš ohtâvuođah. Kavnâmij vuáđuld ulmuuh láá kuittâg toollâm saavzâid tâi kaaicâid monnii verd Anarist-uv. Oomâs lii tot, et Äijihsuollui iä ušom lah uhredum kyeleh.

Äijihsuálui onne

Äijihsuolluu rooli Aanaar sämmilij pase päikkin muttui kivkked 1600-lovvoost tastoo ko ristâlâš kirkko jurgâlitij sämmilijd. Jurgâlittempargo alemus puddâ lâi Aanaar vuossâmuu kirho huksim Piälppáájáávrán ive 1646. Ristâosko puáttim sämmilij koskâvuotân lâi stuárráámus suijâ toos, et siijdâi siskiibiälááš oornig nubástui já sämmilij tovlái ritualij toimâttem lappui. Uási anarâšâin kuittâg siäiludii puáris oskomâšmaailmis, tâi oosijd tast, ristâosko paaldâst. Äijihsuollui láá uhredâm ovtâskâs ulmuuh já suuvah ain 1800-lovo räi, já lii tiäđust, et uhresajan láá puohtum poccuu čuárvih vala 1870-lovvoost. Páihálii mainâsärbivyevi mield kuálásteijeeh läävejii leggistiđ Äijihsuolluu aldasijn Aanaarjáávrán šlaanti já tuáivuđ mieđes piegâid. Maađhâšmân lohtâseijee uđđâ täpikulttuurist muštâleh šlaantih, maid turisteh láá leggistâm suolluu juovân.

Äijihsuollust lii onnáá peeivi merhâšume sämmilij pase päikkin já arkeologisâžžân saijeen. Äijihsuálui lii merhâšittee uási anarâš kulttuuräärbist, já tot lii páihálâš ulmuid tehálâš etnisii identiteet tááhust. Äijihsuolluu láá iävtuttâm UNESCO maailmärbičuosâttâhhân ton kulttuurlij áárvui tiet. Suollust jođedijn kalga anneeđ áárvust já kunnijâttiđ ton kulttuurlii merhâšume.

Käldeeh:
Harlin, Eeva-Kristiina. 2007. Inari 53 Ukonsaari osteoarkeologinen analyysi.

Itkonen, T. I. 1948. Suomen lappalaiset vuoteen 1945. II osa. WSOY. Porvoo.

Norokorpi, Y. & Ojanlatva, E. 2006. Ukonsaari Island. Lapland, Finland. Protected Areas and Spirituality. Proceedings of the First Workshop of the Delos Initiative. IUCN, Barcelona, Spain. s. 165-173.

Okkonen, J. 2007. Archaeological investigations at the Sámi sacrificial site of Ukonsaari in Lake Inari. Fennoscandia archaeologica XXIV. s. 29–38.