« Takaisin

Saaʹmi maainâsäʹrbbvuõtt da luâtt tobddsin

4/5/17

Siida ođđ päärnaičuäʹjtõs Ǩeʹddǩeeʹjjest ääʹveet njuʹhččmannust. Čuäʹjtõs lij mäʹtǩǩ saaʹi päärnaikulttuuʹre da tâʹvvluõttu. Sääʹm-muʹzei da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida õõutveäkka puuʹtʼtem päärnaičuäʹjtõs lij Siida sǩiâŋkk čueʹđekksa Lääʹddjânnam päärnaid. Tät čuäʹjtõs lij vueʹss Lääʹddjânnam 100-šõddmõõžžid.

Ǩeʹddǩeeʹjjest päiʹǩǩšellj poott da älgg meäʹcc. Toʹben jäälast Ǩeʹddǩeeʹjjääkkaž, ǩii vuäʹppast kõõjji da toʹben älgg mäʹtǩǩ mainnsi mailmma. Päärnaičuäʹjtõõzzâst kuâsttai säʹmpäärnai argg da siõr. Čuäʹjtõs lij še kuõbbstõs sääʹmjeällma päärnai čõõʹlmiʹvuiʹm. Tõt lij rämm päiʹǩǩ, koʹst lie jiânnai tuåim da huušš.

Čuäʹjtõʹsse kollai kulttuur- da luâttpedagooǥlaž materiaal da tuâjjpââj. Ǩeʹddǩeeʹjjest pärnn mättai aiccâd lâđ õmmsid, tarjjad vuâđđteâđ luâđast da mättai päärnaid jååʹtted luâđast kuvddleeʹl da cisttjeeʹl.

Čuäʹjtõs lij vueinnemnalla puin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin da lääddas di eŋgglõsǩiõʹlle. Ǩeʹddǩeeʹjjest-čuäʹjtõs lij vueinnemnalla Siidast 7.4. 2017 - 8.4.2018.

Lââʹzzteâđ